Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Tomorrow Avenue Academy BV

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden verstaan we onder:

 • Tomorrow Avenue Academy BV: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
 • Opdrachtgever: de wederpartij van Tomorrow Avenue Academy BV.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door Tomorrow Avenue Academy BV aan Opdrachtgever, behoudens voor zover van de inhoud van deze algemene voorwaarden in de Opdrachtbevestiging wordt afgeweken.
 • De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Tomorrow Avenue Academy BV uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 • Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Tomorrow Avenue Academy BV, waarbij voor de uitvoering derden worden betrokken.

 

Artikel 3 Offertes

 • De door Tomorrow Avenue Academy BV gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven;
 • Tomorrow Avenue Academy BV is aan deze offertes gebonden als de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd;
 • De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij dat anders is aangegeven.

 

Artikel 4 Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

 • De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de Opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat de door Tomorrow Avenue Academy BV en Opdrachtgever ondertekende Opdrachtbevestiging door Tomorrow Avenue Academy BV retour is ontvangen.
 • Tomorrow Avenue Academy BV zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap uitvoeren;
 • De Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens waarvan Tomorrow Avenue Academy BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst op tijd aan Tomorrow Avenue Academy BV worden verstrekt;
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Tomorrow Avenue Academy BV het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten;
 • Indien in de advisering berekeningen zijn opgenomen moeten deze worden geïnterpreteerd als ondersteuning van het advies. Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend of worden gezien als rendements- of opbrengstverplichting;
 • Tomorrow Avenue Academy BV heeft een inspanningsverplichting en heeft geen verplichting om een resultaat te bereiken uitgedrukt in rendement of opbrengst.

 

Artikel 5 Contractduur

 • De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij dat uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen;
 • Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet de Opdrachtgever Tomorrow Avenue Academy BV schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering daarvan het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen;
 • Indien wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Tomorrow Avenue Academy BV de Opdrachtgever hierover vooraf inlichten;
 • Indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die toegerekend kunnen worden aan Tomorrow Avenue Academy BV, zullen geen meerkosten in rekening gebracht kunnen worden.

 

Artikel 7 Geheimhouding

Alle partijen bij de overeenkomst zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van die overeenkomt van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit logischerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 8 Intellectuele eigendom

 • Alle rechten van intellectueel eigendom die voortvloeien uit de werkzaamheden van de opdracht tot dienstverlening blijven berusten bij Tomorrow Avenue Academy BV;
 • Tomorrow Avenue Academy BV behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht;
 • Alle door Tomorrow Avenue Academy BV verstrekte stukken, zijn uitsluitend bestemd voor de Opdrachtgever en mogen niet door de Opdrachtgever worden vermenigvuldigd of ter kennis van derden gebracht worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

Artikel 9 Opzegging

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. In dat geval hebben partijen een opzegtermijn van tenminste 30 dagen in acht te nemen of de opzegtermijn die in de overeenkomst is opgenomen.  

 

Artikel 10 Ontbinding van de overeenkomst

De vorderingen van Tomorrow Avenue Academy BV op de Opdrachtgever zijn direct opeisbaar in de volgende gevallen:

 • Wanneer na het sluiten van de overeenkomst aan Tomorrow Avenue Academy BV ter kennis genomen omstandigheden goede grond geven om te twijfelen dat Opdrachtgever aan zijn verplichtingen kan en zal voldoen;
 • Wanneer in de overeenkomst eventueel gevraagde zekerheden uitblijven, dan wel onvoldoende zijn.

 

Artikel 11 Gebreken, klachttermijn

 • Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden dienen binnen 8 dagen na voltooiing van deze werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld bij Tomorrow Avenue Academy BV;
 • Indien een klacht gegrond is, zal Tomorrow Avenue Academy BV de werkzaamheden verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden;
 • Indien de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Tomorrow Avenue Academy BV slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

 

Artikel 12 Honorarium

 • Partijen kunnen een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW;
 • Partijen kunnen een honorarium overeenkomen op basis van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de uurtarieven van Tomorrow Avenue Academy BV, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht. Het uurtarief is exclusief BTW;
 • Kostenramingen zijn exclusief BTW;
 • Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 30 dagen, zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht. Dit wordt afhankelijk van de aard van de opdracht vastgesteld;
 • Indien partijen een vast honorarium of tarief zijn overeengekomen, is Tomorrow Avenue Academy BV niettemin gerechtigd tot het verhogen van dit tarief, wanneer door is Tomorrow Avenue Academy BV aangetoond kan worden dat significante prijswijzigingen zich hebben voorgedaan van bijvoorbeeld lonen, belastingen, BTW.

 

 

Artikel 13 Betaling

 • Betaling moet door Opdrachtgever zonder aftrek, korting of schuldverrekening geschieden volgens de in de overeenkomst vermelde betalingscondities. Wanneer deze niet in offerte of overeenkomst zijn weergegeven, geldt een betalingstermijn binnen 14 dagen na factuurdatum;
 • Indien de Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is de Opdrachtgever per einde betalingstermijn van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim geraken de wettelijke handelsrente verschuldigd;
 • In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever, zullen de verplichtingen en de vorderingen van de Opdrachtgever ten opzichte van Tomorrow Avenue Academy BV direct opeisbaar zijn;
 • Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, in volgorde van datum van betalingstermijn, ook al vermeldt de Opdrachtgever dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur;
 • Vanaf het moment dat betaling van een factuur uitblijft, is Tomorrow Avenue Academy BV gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten, waarbij de verplichting tot betaling van de betreffende factuur door Opdrachtgever onverkort blijft bestaan en zonder dat die opschorting Tomorrow Avenue Academy BV schadeplichtig maakt. Indien de opschorting voor Tomorrow Avenue Academy BV leidt tot hogere kosten en/of schade, is de Opdrachtgever voor die hogere kosten en/of schade aansprakelijk.

 

Artikel 14 Incassokosten

Wanneer de Opdrachtgever in gebreke blijft met het nakomen van betalingsverplichtingen, is hij na door Opdrachtnemer tenminste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever naast de wettelijke handelsrente over de verschuldigde hoofdsom buitengerechtelijke kosten verschuldigd, die worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom, onverminderd het recht van Opdrachtnemer de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen.

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid

 • Indien Tomorrow Avenue Academy BV aansprakelijk mocht zijn, is deze beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;
 • Tomorrow Avenue Academy BV is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, wanneer deze is veroorzaakt door niet nakomen door de Opdrachtgever van zijn verplichting zoals vermeld in de tweede bulletpoint van artikel 4 of anderszins van de kant van Opdrachtgever foutief verstrekte informatie;
 • De aansprakelijkheid van Tomorrow Avenue Academy BV is in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans voor dat deel van de factuur waar de aansprakelijkheid op ziet;
 • De aansprakelijkheid van Tomorrow Avenue Academy BV is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval;
 • Tomorrow Avenue Academy BV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade;
 • Tomorrow Avenue Academy BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, winstderving, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 16 Annuleringsvoorwaarden

 • De Opdrachtgever heeft het recht een opdracht schriftelijk te annuleren;
 • Annulering kan tot 6 weken voor aanvang van de opdracht kan kosteloos gebeuren;
 • Bij annulering 6 tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is 50% van het offertebedrag verschuldigd;
 • Bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang van de opdracht is 100% van het offertebedrag verschuldigd.

 

Artikel 17 Overmacht

 • Tijdens situaties van overmacht worden de verplichtingen van Tomorrow Avenue Academy BV opgeschort. Wanneer de overmachtssituatie is opgelost, zal Tomorrow Avenue Academy BV alles in het werk stellen om aan de verplichtingen te voldoen;
 • Indien de overmacht periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat;
 • Indien Tomorrow Avenue Academy BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 18 Contractsoverneming

Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij Tomorrow Avenue Academy BV hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. Tomorrow Avenue Academy BV is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 19 Authenticiteit

Bij vertaling in een andere dan de Nederlandse taal, zijn de algemene voorwaarden in de Nederlandse taal doorslaggevend.

 

Artikel 20 Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de Overeenkomst geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

 

Artikel 21 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op elke overeenkomst van Tomorrow Avenue Academy BV is het Nederlands Recht van toepassing. Geschillen samenhangend met of voortvloeiend uit een overeenkomst worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland, locatie Utrecht, behoudens indien dwingendrechtelijke bepalingen anderszins voorschrijven.

 

Artikel 22 Strijdige clausules

In het geval deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop deze van toepassing zijn verklaard onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

 

Artikel 23 Wijziging en vindplaats van de algemene voorwaarden

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht. De laatste versie van de algemene voorwaarden is steeds vindbaar op de website van Tomorrow Avenue Academy BV en is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

 

1 juni 2019 Tomorrow Avenue Academy BV